Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Pictura A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Pictura A/S. Hvor intet andet er nævnt, er betalingsbetingelserne faktura dato + 14 dage. Alle priser er opgivet i vejl. udsalgspriser og uden fragt. Ordrer under 1000,00 kr. tillægges et gebyr på 85,00 kr.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fraPictura A/S eller forefindes på www.pictura.dk. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Pictura A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Danske Fragtmænd/ Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Pictura A/S. Dette betyder, at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre (beregnet ud fra hverdagene mandag til fredag). Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3-5 arbejdsdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber ved levering. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer køber sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side. Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation

Reklamationer over eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Pictura A/S, skal ske senest 14 dage efter fakturadato. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom køber opdager en fejl, skal der rettes henvendelse til Pictura A/S straks. For varer med begrænset holdbarhed, er klagemuligheden afgrænset af den holdbarheds- periode, Pictura A/S har stillet dig i udsigt.

Erstatning

Pictura A/S kan ikke gøres ansvarlig for købers driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader som følge af forsinket levering eller mangler ved de af Pictura A/S leverede varer eller tjenesteydelser.

Force majeure

Pictura A/S er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, som Pictura A/S ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Pictura A/S.

Pris og betaling

Alle priser hos Pictura A/S  er eksklusiv  moms. Pictura A/S forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden varsel.Forøges Pictura A/S’s omkostninger som følge af forhold hos køber, kan Pictura A/S kræve godtgørelse herfor. Ved for sen betaling tillægges morarente på 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr. Gældende ved leveringer til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmarks "Carry On" gældende rater, med mindre andet er aftalt.

Fravigelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

Tvister

Retsforhold ifølge nærværende med tilhørende bilag samt disses fortolkning afgøres efter dansk ret.